Pärnu Kesklinna Lasteaia õppekava

Pärnu Kesklinna Lasteaia eripäraks on keskkonnakasvatus, terviseedendus ja rühma nimitegelase sidumine õppe-kasvatustööga.

Keskkonnakasvatus

Keskkonnakasvatus on keskne teema õppe- ja kasvatustegevuses. Vahetu kontakt looduse ja meid ümbritseva keskkonnaga toetab lapse omaalgatust, loovust, huvi, tegutsemistahet, individuaalsust ja säästvat suhtumist keskkonda. Liigirikas, kaunis õueala infopostide ja infotahvliga, õuesõppeklass, mängumajad, väikevormid-skulptuurid, loovmänguvahendid ja liiklusväljak loovad mitmekülgsed võimalused õuesõppeks.

Oleme liitunud rahvusvahelise  programmiga "Roheline Kool" (26.09.2018). Pärnu Kesklinna Lasteaed on Rohelise lipu lasteaed alates 05.06.2019.

Põhimõtted:

• õppetegevused on lõimitud, mängulised;
• rakendame üldõpetuslikku tööviisi;
• tutvume objektidega, millega on lapsel vahetu kontakt;
• toetame lapse omaalgatust, huvi, individuaalsust ja tegutsemistahet;
• suuname last märkama loodust enda ümber ning suhtuma ümbritsevasse austavalt;
• võimaldame ümbritsevat tajuda erinevate meeltega (kuulmine, nägemine, kompimine, haistmine ja maitsmine);
• innustame last uurima, vaatlema, tegutsema , kogema erinevaid objekte;
• koostöö arendamine lastevanematega.

Terviseedendus
Hea tervisega laps suudab mängida- õppida, võtab omaks positiivse tervisekäitumise, areneb eakohaselt. Hoiame lapse vaimset, kehalist ja sotsiaalset tervist, ennetame haigestumisi, väldime traumasid. Tähtis on hügieen, tervislik toitumine, inimkeha tundmine, ohutus ja turvalisus.

TELPärnu Kesklinna Lasteaed on tervistedendav lasteaed alates aastast 2009.

Põhimõtted:

• lasteaia koostöö koduga: toetame lapse arengut ühiste arusaamade alusel;
• integreerime tegevusi, tegevused on mängulised;
• lapsed söövad mitmekesist, tasakaalustatud ja tervislikku toitu,
• eakohased liikumistegevused, kujundame sportlikku eluviisi;
• laps on turvalises kasvukeskkonnas;
• rakendame õuesõpet.

Rühma nimitegelase sidumine õppe- ja kasvatustööga

Igal rühmal on looduslähedane ja muinasjutuline nimi: Lepatriinu, Poku, Naerupuu, Metstöts, Naaskelnokk ja Päevakoer.
Rühma nimitegelane on lapsele hea sõber ja toetaja. Rühma nimitegelase sidumine erinevate tegevustega tagab lapsest lähtumise, väärtus-ja keskkonnakasvatuse.

Põhimõtted:

• mängulisus, mängides õppimine;
• rühma nimitegelane motiveerib last hea tava järgi käituma;
• rühma nimitegelasega seotud sümboolika ja õppevara loomine-kasutamine õppetegevustes;
• koostöö arendamine lastevanematega.

141

kv

 

Pärnu Kesklinna Lasteaed kasutab  "Kiusamisest vaba lasteaed"metoodikat aastast 2013.

Kiusamisest vabaks!" on ennetav programm, mis lähtub igast lapsest. Metoodika kasutamisel areneb rühmas kiusamist ennetav käitumiskultuur. Lapsed suhtuvad üksteisesse ja täiskasvanutesse sallivalt ja austavalt. Nad hoolivad kaaslasest, sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta, kes seda ise ei suuda.

 

Põhiväärtused:

Sallivus on väärtus, millest juhindumine suunab märkama ja aktsepteerima igat last. Sallivus suunab mõistma ja kohtlema üksteist võrdsena.

Austus on väärtus, millest juhindumine tähistab jaatavat ja hoolivat suhtumist kõikidesse lastesse ja täiskasvanutesse. Austuse abil võetakse omaks mitmekesisus, tunnustamaks erinevusi ja austamaks igaühe kombeid.

Hoolivus on väärtus, millest juhindumine näitab üles huvi, osavõtlikkust ja kaastundlikkust. Ollakse abivalmis ja heatahtlik iga kaaslase vastu.

Julgus on väärtus, millest juhindudes jäädakse endale kindlaks ja astutakse välja ebaõigluse vastu. Ollakse julge ja hea kaaslane.

 

Robootika vahendite kasutamine õppe-ja kasvatustöös 

Robootika kasutamine õppe- ja kasvatustöös loob võimalused muuta õppetegevused mängulisemaks ja sisukamaks. Tegevused robootika vidinatega lihtsustavad valdkondade omavahelist lõimimist /keel- kõne, matemaatika, mina ja keskkond/.

Robootika vahendeid kasutatakse 4- 7 aastaste laste õppetegevustes.

Lasteaias on järgmised vahendid: WeDo 2,0 baaskomplekt; Õppimise baaskomplekt; Kogukonna alustamise komplekt jt legoklotsid; Bee-Bot robotid,  tegevuste matid ja  tahvelarvutid lastele ja õpetajatele.

Eesmärgistatud robootika kasutamist alustati 2016. aastal.

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et laps:

 1. Tunneb huvi robootika vastu.
 2. Saab teadmisi ja praktilisi kogemusi robootikast.
 3. Oskab kasutada erinevaid toimetulekustrateegiaid eesmärgi saavutamiseks.
 4. Kasutab oma mängudes lego vahendeid.
 5. Julgeb ja oskab etteantud juhise järgi programmeerida.

Põhimõtted: 

 1. mängulisus, mängides õppimine;  
 2. õppetegevuste lõimimine ja mitmekesistamine;
 3. loogilise mõtlemise, uudishimu, matemaatilise ja eneseväljendusoskuse arendamine;
 4. tehis- ja virtuaalkeskkonna mõistmine;
 5. põhjuse ja tagajärje seosest arusaamine;
 6. juhtimise ja programmeerimise õpetamine;
 7. tähelepanu ja keskendumisvõime süvendamine;
 8. koostöö ja meeskonnatöö arendamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu:

 1. Aialrühmal on WeDo 2,0 baaskomplekt või Õppimise baaskomplekt, millega etteantud juhise järgi õpitakse konstrueerimist, arendatakse loogilist mõtlemist ja mitmekesistatakse õppetööd.
 2. Bee-Bot robotitega õpitakse algelist programmeerimist kasutades seadme juurde kuuluvaid erinevaid tegevusmatte.
 3. Robootiliste vahendite ja tahvelarvutite abil õpitakse tähti, uusi sõnu, kujundeid, matemaatilisi mõisteid, eneseväljendus- ja jutustamisoskust.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel õpetaja

 • motiveerib lapsi kasutama robootilisi vahendeid õppetöös;
 • lõimib robootika tegevused teiste õppekava valdkondadega arvestades laste huvi, vanust ja arengutaset;
 • koostab robootiliste vahendite õppevara (tegevuste matid jm);
 • arendab koostööd lastevanematega.